നിങ്ങൾക്ക് കൂടോത്രം ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രം മതി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം

നമ്മളൊക്കെ തരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം ആയിരിക്കും ഈ കൂടോത്രം അതുപോലെതന്നെ ശൂദ്ര പ്രവർത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ കഴിവ് എല്ലാം എടുത്ത് അധ്വാനി കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് നേടിയെടുത്തു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രവും ക്ഷുദ്ര പ്രവർത്തികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ദോഷം എന്നൊക്കെ പറയും.

തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയിൽ ഒക്കെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെക്കാൾ മുകളിൽ എത്താൻ പാടില്ല എന്ന രീതിയിലോ ഒക്കെയായിട്ട് മറ്റൊരു വ്യക്തി അവരുടെ സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി നമ്മളെ തളച്ചിടാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയരാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് മുകളിൽ ആയിട്ട് ഉയരാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഒന്നും.

നേടാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടോത്രം മുതലായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മളോട് വളരെയധികം ചേർന്നു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ അതായത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും.

പ്രിയപ്പെട്ട എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.