വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഇനി മാറുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും

നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്ന ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റിയാണ് അതാണ് എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നതും അതുപോലെതന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ചികിത്സയിലൂടെ ഇത് മാറ്റാം.

എന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം. വെരിക്കോസ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ കാലുകളിൽ ആണ് കാലുകളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വേനുകൾ എല്ലാം തന്നെ തടിച്ച ചുരുണ്ട് കൂടി കെട്ടിപ്പിടഞ്ഞത് പോലെ കിടക്കുന്നത് ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും.

അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെ ആണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള രക്തക്കുഴലുകളാണ് പ്രധാനമായും കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്.

ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശുദ്ധരക്തത്തെ മറ്റ് ശരീര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മതനേരത്തെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമായ രക്തത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് തിരിച്ച ഹൃദയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നവയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും കാണു.ക.