ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കാൽസ്യം ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നത് മൂലം ആയിരിക്കാം

ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായും പറയാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയും പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഒക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഞാനിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു അല്പം ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ സ്ത്രീകൾ വന്നു എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രാത്രിയിൽ നേരെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ഒരുപാട് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ഒക്കെ കാണുക.

അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവർ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുക ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസികമായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുക രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക അവർ വരുന്നുണ്ട് തുടങ്ങിയ രീതിയിൽ ഒക്കെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുക.

തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഇത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും എന്താണ് ഇത് ഒരു മാനസിക വിഭ്രാന്തി മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന കാണിക്കുക ആണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ ചെയ്യാറുള്ളത്.

എന്ന ഇതിലെ പ്രധാന ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം കുറയുന്നത് മൂലം ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നതുകൊണ്ട് ആണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങളെ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക.