ഈ നാളുകാർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നീല ശങ്കുപുഷ്പം വളർത്തുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീടും ആ വീട്ടിൽ ഉള്ളവരും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും സാമ്പത്തിക യോഗം അവർക്ക് ഉണ്ടാകും

പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറം അതുപോലെതന്നെ പറമ്പുകളിലുമൊക്കെയായിട്ട് വളരെ സിലബയിട്ടു നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചതിയായിരുന്നു നീല ശങ്കുപുഷ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻറെ ആ ഒരു ദൈവാധീനം നമ്മൾ അറിയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രത്യേകത നമ്മൾ അറിയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രത്തോളം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു പുരുഷന്മാർ ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

കാരണം എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം ദൈവാധീനമുള്ള ദൈവത്തിൻറെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് ദൈവത്തിൽ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഒക്കെ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പുഷ്പമാണ് ഈ പറയുന്ന നീല ശംഖ് പുഷ്പം എന്ന് ഉള്ളത് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഷ്പം വളർത്താൻ വേണ്ടി നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കുകയില്ല എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു പുഷ്പം വളരുക ഇല്ല എന്നുള്ളത്.

ആണ് സത്യം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഉള്ളത്. ഈ പുഷ്പം ദൈവാധീനം ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം ഉള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് പൊതുവേ വളരുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അഞ്ചു വിത്ത് എടുത്തിട്ട് അഞ്ചു വീടുകളിൽ ഒരു കുലയിലുള്ള 5 വിത്ത് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഒരു 5 വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ അത് നിക്ഷേപിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഉറപ്പായും അത് ഈ 5 വീടുകളിലെ എല്ലാ വീടുകളിലും തന്നെ അത് വളരുകയില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.