സർജറി ചെയ്തിട്ട് പോലും മാറാത്ത വെരിക്കോസ് വെയിൻ പൂർണമായി മാറുന്നതിനു വേണ്ടി

അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒക്കെ ആക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം വരുന്നത്.

എന്ന് ഉള്ളതും ആവാത്ത വെള്ളം നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിൽ വരുത്തുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂലം അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ മൂലം ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെരിക്കോസ് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെരിക്കോസ് വെയിനെ പറ്റി പറയുന്നതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻറെ പലഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ രക്തം പോകുന്ന ആ ഇതിനെ നമ്മൾ ധമനികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് രക്തം പോകുക.

വഴി പോകുന്ന രക്തം എന്ന് ഉള്ളത് ശുദ്ധ രക്തമാണ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പലഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് അഷിതരത്നം പോകുന്നത് സിരകൾ വഴിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിൻറെ തൊലിക്ക് താഴെയായി സിനിമ താഴെയായിട്ട് ഉള്ള സിലകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഒരു വെരിക്കോസ് വെയിൻ രൂപപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.

https://www.youtube.com/watch?v=6htLSPSkHhg