നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തെച്ചിയുണ്ടോ വീട്ടിൽ തെച്ചി വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻറെ ചുവട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഇതുകൂടി വയ്ക്കൂ കോടീശ്വരയോഗം ഉണ്ടാകും

ദേവി പ്രീതിക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ട് ഉള്ള ചെടി ആണ് തെച്ചി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു തെച്ചി നട്ടു വളർത്തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ വീട്ടിൽ പ്രഭ ചൊരിയും എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ചെടികളെയും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആണ് ഉള്ളത്.

അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു തെച്ചി ചെടി എന്ന് ഉള്ളത് ദേവി പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വൈഷ്ണവ പൂജയ്ക്കും നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചെടി തന്നെയാണ് തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വളരെയധികം അതുമൂലം തന്നെ ഇത് സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അത്രയധികം പ്രാധാന്യം ഇതിനുണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ.

പാട്ട് തെച്ചിമന്ദാരം തുളസി എന്ന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഉള്ളത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചെടി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും നട്ട് വളർത്തേണ്ട ചെടികൾ പ്രധാന മൂന്ന് ചെടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്.

എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു തെച്ചി ചെടി എന്ന് ഉള്ളത്. ചേച്ചി അത് വളർന്നുനിൽക്കുന്ന വീടിന് എല്ലാത്തരം ഐശ്വര്യവും ശരിയും എന്ന് ഉള്ളത് ആണ് എങ്കിലും അത് കൃത്യമായി അതിൻറെ സ്ഥാനത്തെ വളർത്തുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.