അമ്പലങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻറെ ഫലം എന്താണ്

നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളുകൾ ആണ് പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കാണാറുള്ളത് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അതായത് പല സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തന്നെ തീർന്നു പോകല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തരത്തിലുള്ള എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചെയ്ത് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും ചെയ്ത് സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വപ്നം തീർന്നു പോയോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നത്.

അത്ര അധികം ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര അധികം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ചില സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ വളരെ ദോഷമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ആ ദിവസത്തിന് മുഴുവൻ തന്നെ മൂട് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള ദിവസം തന്നെ മൂട് കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഇഷ്ടമാവാത്ത ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്.

അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ കാണുന്നത് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള പഴയകാലത്തെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ അവർ പറയും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്താ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവർ പല സ്വപ്നങ്ങളും അതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ സ്വപ്നം കാണുക ഉള്ളത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക.