വാസ്തുപ്രകാരമുള്ള പൂജാമുറിയുടെ സ്ഥാനം ഇത് ഇനി പൂജാമുറി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തേണ്ട ഇടം ഇവിടെ

നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് വിളക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണ് വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ വീടുകൾ ഒക്കെ വളരെ ചുരുക്കം ആണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും നല്ല സന്ധ്യാസമയത്ത് പൂജാമുറി വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും വിളക്ക് കൊളുത്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം ദേവിയുടെയും ദേവന്റെയും എല്ലാം സാന്നിധ്യം എല്ലാവരും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആളുകൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിസന്ധിക്ക് വീട്ടിൽ വിളക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്.

നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇരട്ട വീഴുന്നതിന് മുൻപ് ആയിട്ട് തന്നെ സന്ധ്യാസമയം ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിനു മുൻപ് ആയി തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ആണ് അങ്ങനെ ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ വിളക്ക് കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിമാരും മുത്തശ്ശന്മാരും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അതിന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇരുട്ട് വീഴുന്നതിനു മുൻപ് ആയിട്ട് തന്നെ സന്ധ്യാസമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വിളക്ക് കൊളുത്തിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ശ്രീദേവിയെ അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റേണ്ടത് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രം ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോതിയതി ഇറങ്ങി പോവുകയും ലക്ഷ്മിദേവി വരുകയും ചെയ്യുക.

അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിളക്ക് കൊളുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.