നിങ്ങൾ എത്ര അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കിട്ടുന്നില്ലേ ഇതാണ് കാരണം ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം ആയിരിക്കും ഭഗവാൻ എന്നത് സർവ്വവ്യാപി ആണ് എന്ന് ഉള്ളത് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് എന്നാൽ ആ ഭഗവാൻറെ ആ ഒരു ചൈതന്യം അനുഗ്രഹവും ഒക്കെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധന്യ അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇടം മീറ്റും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻറെ ആ ഒരു ചൈതന്യം ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭഗവാൻ എന്ന ഉള്ളത് സർവ്വവ്യാധി ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമോ അനുഗ്രഹമോ ആ ഒരു സാന്നിധ്യം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിങ്ങി വിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇടം ആണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ്.

നമ്മൾ ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാനെ തേടി ഒക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ പോകുന്നതിന് ഉള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ക്ഷേത്രദർശനം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.

ആയിട്ട് എന്നോണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ചെയ്യേണ്ടത് ആയിട്ട് ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മുതൽ അതുപോലെതന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി തന്നെ തീർച്ചയായും കാണുക.