ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പ്രതിസന്ധിയെ സമയത്ത് കാണുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു

സന്ധ്യാസമയം അഥവാ സന്ധ്യാസമയം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദേവി ദേവന്മാർ എല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് പണ്ടുള്ളവർ നമ്മളുടെ പറയാറുള്ളത് സന്ധ്യാസമയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയാ സമയം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നാമജപത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ശബ്ദം ഉയർത്തുക എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് ഒരു അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഒന്നിനും വേണ്ടി നമ്മുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഉയർത്തരുത്.

മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ആരെയും ശാപവാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നോവിക്കാനോ പൊട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനും മറ്റ് വർത്താനങ്ങൾ പറയുന്നതിന് ഒന്നും തന്നെ ആരെങ്കിലും ദുഷിച്ചു പറയുന്നതിനോ കുറ്റം പറയുന്നതിനോ ഒന്നും തന്നെ ആ ഒരു സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്ത സമയം ദൈവത്തിൻറെ സമയം നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ മറഞ്ഞുനിന്ന് ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും.

നോവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് ത്രീ സന്ധ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമയം ആണ് ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ദേവി ദേവൻമാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻറെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രതീകം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സംഗമം ഉള്ള ഒന്ന് ആയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.