കന്നിമൂലയിൽ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്റൂം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ

നദികൾ റെഡിയായി നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വീടിൻറെ കന്നിമൂലയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി പാടും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈയൊരു അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്.

അതായത് കന്നിമൂലയിൽ പല കാര്യങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇതിൻറെ വാസ്തവം ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലോട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കാരണം എന്താണ് എന്ന് വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈയൊരു കന്നിമൂലയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാറുണ്ട്.

അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ആ ഒരു പേരും പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്താറുള്ളത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ കന്നിമൂലയെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അല്ലാതെ ഇതിന് അത്ര വലിയ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇതിന് ഇല്ല എന്നത് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു സത്യം എന്നുള്ളത്. ഒരുപാട് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ആ വീടിൻറെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയതാത്തത് ഒക്കെ തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ആണ് ഉള്ളത്.

നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ആ വീടിൻറെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയതാത്തത് ഒക്കെ തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രസക്തി ആണ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായി തന്നെ കാണുക കിഴക്ക് ദിക്കിൽ അല്ലേ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.