ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതിരാവിലെ തന്നെ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം

ഒരാൾ ഒരു ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശേഷം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ വിഷയം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് വളരെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനുശേഷം ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നടക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ആയിരിക്കും.

അപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾ 99% ആളുകൾക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത മഹാരാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ആ വീഡിയോകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അത്രയും വലിയ മഹാരാജ്യങ്ങൾ എന്ന് ഉള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അത് തലമുറകളായി നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട വന്നപ്പോൾ പല ആചാരങ്ങളും ഇപ്പോൾ അനാചാരങ്ങൾ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഇപ്പോൾ വിശ്വാസങ്ങൾ ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാരണം പല ആളുകളും.

ഇപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ബാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് വിവരങ്ങളാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും പവിത്രം ആയിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ക്ഷേത്രദർശനത്തിന് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മുമ്പ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ലാത്ത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.