മലബന്ധമുള്ള ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മാരകരോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം മലബന്ധം മാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നീര് കുടിച്ചാൽ മതി

സംബന്ധമായ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നുപറയുന്നത് ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ വരുന്ന ആളുകൾ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രബിൾ അതുപോലെതന്നെ പൊളിച്ചത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൈൽസ് അതുപോലെതന്നെ ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും സമ്മാനം.

ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഇത്ര അധികം കൂടി വരാൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പൈൽസ് പോലെതന്നെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഫിസ്റ്റുല എന്ന് ഉള്ളതും ഫിഷർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഫിസ്റ്റുലയെ പറ്റിയും ഫിഷറിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മാറി വരുന്ന ജീവിത രീതികൾ ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് ഉള്ള കാരണം വഹിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ദഹന സംബന്ധ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഇത്തരം.

പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ക് ഇപ്പോൾ നിത്യേനെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പല ആളുകളും പലപ്പോഴും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി മടി കാണിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിലെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് പുറത്ത് പറയുക എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പൊടികൾ ഒക്കെ ചെയ്താൽ മാറ്റാനാണ് നോക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.