കടക്കിടയിൽ നിന്ന് കോടീശ്വര സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാൻ ഒരുപാട് ആളുകളെ സഹായിച്ച ഒരു വിദ്യ ആണ് ഇത്

ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന വിഷയം എന്താണെന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ നമുക്കിടയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന വിഷയമാണ് സന്തതികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികം അഥവാ പണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഇടയിൽ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്.

പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആവശ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അനുസരിച്ച് അതായത് വരവിന് അനുസരിച്ച് ചെലവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആളുകൾക്ക് ഇടയിൽ കാണുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള കടബാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അതുമൂലം പറയുന്ന ആളുകളുടെ വീടിൻറെ ഇഎംഐ മറ്റെ ലോണുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ കുട്ടികളുടെ പഠനം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ.

ഇതിനിടയിൽ മറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലവുകൾ അതുപോലെതന്നെ മറ്റ് അവരുടെ പഠനം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ജീവിക്കാനുള്ള ചിലവുകൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പണം ചെലവാകുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്കിടയിൽ ചിലവുകൾ കൂടുതൽ ആയിട്ട് ഉള്ളത് പലപ്പോഴും വരവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെലവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ആണ് ഉള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.