മൂല കുരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറാനുള്ള ചില വഴികൾ

എന്നാൽ നമ്മുടെ കടയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് പൈസ അഥവാ ഹെമറോയിഡ്സ് എന്ന് ഉള്ള പ്രശ്നം. ഇത് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും പുറത്തു പറയാൻ വേണ്ടി വളരെ അധികം മടി കാണിക്കുകയും അതുപോലെതന്നെ വേണ്ടത്ര ചികിത്സ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തേടാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് കുറച്ച് ആളുകളിലും ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയിട്ട് അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള എത്തിക്കാറുണ്ട്.

അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൈസ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ മലാശയത്തിലുള്ള നടികൾക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മൾ പൈൽസ് എന്ന പൊതുവായിട്ട് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ പലതരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ മലാശയത്തിന് ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് അസുഖമാണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പൈൽസ് ആണ് എന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.

എന്നാൽ അതിൻറെ കാര്യം അങ്ങനെ അല്ല ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് എണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് പൈസ മറ്റൊന്ന് ഫിഷർ വേറ ഒന്ന് സിസ്റ്റീലാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ പൈൽസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി നോക്കുക.