കാലിലേക്ക് ഉള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുന്നത് മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

കളിലേക്ക് ഉള്ള രക്തയോട്ടം കുറയുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമൂലം കാലിൽ വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കാലിന്റെ വിരലുകളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ഒക്കെ കറുത്ത പോകുന്നതും ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വേദന അതായത് കാലിലെ രക്തയോട്ടം കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഉള്ളതും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം.

മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എന്തൊക്കെ പ്രതിവിധികളാണ് ഉള്ളത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈസ് കീമിക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്കീമിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് രക്തയോട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് നമ്മൾ ഈസ്കീമിക് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാലിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്.

കാലിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രക്തത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഈസ്കീമിക് പെയിൻ തന്നെ ആണ് കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഉള്ള രക്തയോട്ടം.

കുറയുന്നത് മൂലമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് ഉള്ള രക്ഷിയോട്ടം കുറയുക അല്ലെങ്കിൽ കലക്കുള്ള ബ്ലോക്ക് ആവുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.