കീഴായൂർ ശല്യം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾ ആണോ നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നാണക്കേട് ആകാറുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പാനീയം കുടിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം

നമ്മളിൽ പലരും പ്രധാനമായിട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും മലബന്ധം അഥവാ കോൺസ്റ്റിപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മലം ഉറച്ച് കട്ടി ആയി ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഉള്ള ഇടവേളകളിൽ പോകാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിപേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരു ദിവസം പോകാതെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒന്നും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ മലബന്ധം.

അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിബേഷൻ എന്നൊന്നും പറയുകയില്ല നമ്മൾ ഒരു മൂന്നു ദിവസം ഒക്കെ അടുപ്പിച്ച് പോകാതെ ഇരിക്കുക അതുപോലെതന്നെ പോകുമ്പോൾ വളരെ മരം വളരെ കുറച്ച് കട്ടിയായി പോകുന്ന അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും മലബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഇംപോർട്ടൻറ് ആണോ അതേപോലെതന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്ന് ഉള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ വേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഇരിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വയലിൽ കുറുണ്ട് കയറ്റാം.

അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ ഗ്യാസിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ശരീരത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദഹനവ്യൂ യോഗത്തിലൂടെ പോയി നമ്മുടെ കുടലിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ വൻകുടലിൽ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇത് മലം ആയിട്ട് മാറുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുക.