പ്രസാദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുളസിയില ലഭിക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാഭാഗ്യം നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ

ദേവി മഹാലക്ഷ്മിയുടെ പ്രതിരൂപമായ ആണ് നമ്മൾ തുളസിയെ കണക്കാക്കുന്ന തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ശരിയാണ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ആണ് എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ചെടി ആയിട്ടാണ് പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചെടി ആയിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആചാര്യം മറിച്ചെടികളെ വെച്ച് തന്നെ വളരെയധികം സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ തുളസിച്ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് തുളസിയില.

അല്ലെങ്കിൽ തുളസിച്ചെടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദൈവികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചെടി പോലെ അധികം പ്രാധാന്യം ഒക്കെ നൽകിവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് തുളസിയുടെ ചെടി എന്ന് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദേവി ഭാഗവതത്തിലും മാത്രമല്ല ഒട്ടനവധി മറ്റേ കൃതികളിലും ഹിന്ദു പുരാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് ഒട്ടനവധി കൃതികളിലും ഒക്കെ തന്നെ തുളസിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം നന്ദി വരുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആണ് ഇത് തുളസിച്ചെടിയെ മാത്രമല്ല തുളസിയുടെ അടിയിൽ ചുവട്ടിൽ ഉള്ള ആ ഒരു മണ്ണ് പോലും അത്ര അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്.

എത്ര അധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അധികം അത് ഇംപോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നതിനെപ്പറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ആണ് അപ്പോൾ അത്ര അധികം പ്രാധാന്യമുള്ള പുണ്യപ്പെട്ട ഒരു ചെടി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പൂജകൾക്കും അർച്ചനകൾക്കും എല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പമാണ് തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവനായിത്തന്നെ കാണുക.