18 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിഭാഗം ശേഷം ശരീരം മുഴുവൻ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി

അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ട് മിക്കതും വരുന്ന കേസ് ആണ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമ്പ്ലൈന്റ് പറയാനുള്ളതും ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദന തന്നെയാണ് ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വേദന അനുഭവപ്പെടുക 24*7 അവേഴ്സ് ശല്യം മുഴുവൻ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ്.

ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾ എന്നുപറയുന്നത് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരം മുഴുവൻ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നതിൻറെ കാര്യം പല ആളുകളും അതായത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മസിൽ പെയിൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഭാമ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തേക്കും പെയിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചതെ അപ്പോൾ.

ആ ഒരു പെയിൻ അങ്ങോട്ട് മാറും പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഈ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംറ്റം ആയിട്ട് ആണ് വരുന്നത് അണ്ടർ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ആയിട്ടാണ് വരുന്നതാ ചിലപ്പോൾ തലവേദന ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ കാലൊക്കെ വേദന ആകാമലയിൽ ചെസ്റ്റിൽ വരുന്ന പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് സ്പെയിൻ അനുഭവപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും പല മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ സിംപ്റ്റം ആയിട്ട് ആണ് വരിക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ആയി തന്നെ കാണുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക.