പുരുഷന്മാരിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഉത്തേജന കുറവ് എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിയാം…

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആണ്.. മെയിൽ ഇരട്ടയിൽ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ബലക്കുറവ് എന്നും പറയുന്നു.. ഈ ഉത്തേജിന് കുറവ് എന്നുള്ള ഒരു അസുഖം ആളുകളെ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്.. സാധാരണഗതിയിൽ 40 മുതൽ 70 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ആളുകളിലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത്..

ഈ ഉത്തേജന് കുറവിന് കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അനുസരിച്ച് ചികിത്സകൾ എന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്.. സാധാരണഗതിയിൽ ഇഡീ എന്നുള്ള അസുഖത്തിന് ഉള്ള പ്രധാന കാരണം ലിംഗത്തിലുള്ള രക്ത ഓട്ട കുറവാണ്.. ലിംഗത്തിന് അഥവാ പുരുഷ അവയവത്തിന് രക്ത ഓട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഉദാരണത്തിന് വളരെയധികം കുറവ് സംഭവിക്കുന്നു.. അപ്പോൾ രക്തവട്ടം കുറയുന്ന കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഉത്തേജനത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നു..

ഡയബറ്റീസ് പോലുള്ള അസുഖങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തേജനം കുറവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു.. ഇതിനു പുറമേ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ആൻങ്സൈറ്റി തുടങ്ങിയവയും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.. ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം കുറിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇഡീ എന്നുപറഞ്ഞാൽ രക്ത ഓട്ടക്കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ.. ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്കും രക്ത ഓട്ടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്..

ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്ത ഓട്ടം കുറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവണം.. ഒരു രോഗം വരുമ്പോൾ അതൊരു വാണിംഗ് സൈൻ ആണ്.. ഈ ഡി രോഗമുള്ള ആളുകള് ഹൃദയ സംബന്ധമായ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഡോക്ടറെ കണ്ടു ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക…