പിന്നീട് നടന്നത് കണ്ടോ കണ്ണ് തള്ളി കാർ യാത്രക്കാരൻ ഭിക്ഷക്കാരനോട് വഴി ചോദിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ

വഴിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭിക്ഷക്കാരൻ ഓട് വഴി ചോദിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. അബദ്ധത്തിൽ ചോദിച്ചു പോയത് തിരുത്തി ഭാഷ മാറ്റി ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭിക്ഷക്കാരനെ ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട് കാർ യാത്രക്കാരനെ കണ്ണുതള്ളിപ്പോയി. വേഷം കണ്ട് ഒരാളെ വിലയിരുത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻറെ ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് ഇത്. കാർ യാത്രക്കാരനെ ഇംഗ്ലീഷിനു വെല്ലുന്ന ഐറ്റം തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ അതിശയം തോന്നി അദ്ദേഹത്തോട് മറ്റുപല വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും കാറുകാരൻ ചോദിക്കുകയും നല്ല ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കിടുക്കാച്ചി മറുപടി തിരികെ ലഭിക്കുന്നതും നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം.

ആരെയും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണം നോക്കി വിലയിരുത്തരുത് എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കാം. എന്നാൽ അതിനൊന്നും ആരും അത്ര ഗൗരവമായി കാണിക്കാറില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോ അത് അത് പറയുന്നതിന് പിന്നിലെ ഗൗരവത്തെ നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.