സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ മുട്ട് മടക്കി മനുഷ്യൻ ഇതാണ് ഹൃദയം കീഴടക്കുന്ന സ്നേഹം ഈ പശുവിന്റെയു കാളയുടെയും

ഈ പശുവിനെയും കാളയേയും സ്നേഹത്തിനു മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി മനുഷ്യൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഹൃദയം കീഴടക്കുന്ന സ്നേഹം. സോഷ്യൽ ലോകത്ത് ഏവരുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൽ നടയിരുത്തിയ കാളയും അപ്പുറത്ത് കർഷകൻറെ വീട്ടിലുള്ള പശുവും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ സൗഹൃദം. പശുവിനെ വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പിന്നാലെ ചെന്ന് കാളയുടെ സ്നേഹം ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ഹൃദയം ആണ് കീഴടക്കിയത്. ഇരുവരെയും ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഒടുവിൽ നാട്ടുകാർ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ഇരുവരെയും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് വളർത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കാപട്യമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തെയും വിട്ടുപിരിയാൻ കഴിയാത്ത സൗഹൃദത്തെയും ജീവിക്കുന്ന തെളിവുകളാണ് ലക്ഷ്മി എന്ന് പശുവും മഞ്ഞമല ക്ഷേത്രത്തിലെ കാളയും. മധുരയിൽ ഉള്ള കർഷകൻറെ പശുവാണ് ലക്ഷ്മി. നാലു വർഷമായി ഇയാൾ അതിൻറെ ഉടമസ്ഥനാണ്. ഇവരുടെ വീടിൻറെ സമീപത്ത് ആണ് മഞ്ഞമല ക്ഷേത്രം. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആണ് മണികണ്ഠൻ ലക്ഷ്മിയെ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.