ഇപ്പോൾ താരം പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ഓടിയത് 12 കിലോമീറ്റർ കൊലപാതകിയെ പിടിക്കാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ച ഈ നായയാണ്

കൊലപാതകിയെ പിടിക്കാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ച ഈ നായ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ താരം. ഈ നായ പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ ഓടിയത് 12 കിലോമീറ്റർ ആണ്. കർണാടക പോലീസ് ആണ് പോലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെ ആണ് കവർച്ചയും കൊലപാതകത്തിനും ഉള്ള തുമ്പ് പിടിച്ചത്. ഡോബർമാൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 9 വയസ്സുള്ള തുങ്ക എന്ന പോലീസ് നായയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പോലീസ് കുറ്റകൃത്യം തെളിയിച്ചത്. അവിടെയുണ്ടായ കവർച്ചയും കൊലപാതകത്തെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് പോലീസ് നായയെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ആണ് കൂട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള കൊലപാതകമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്.

സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് നായ ഓടിയത് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ്. തുടർന്ന് ഓട്ടം നിർത്തിയത് പ്രതിയുടെ വീടിനു മുന്നിലാണ്. കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോലീസ് നായയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. രാത്രി 9 മണിക്ക് മണംപിടിച്ച് ഓടാൻ തുടങ്ങിയ നായ 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കാശി പൂരിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആണ് നിന്നത്. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.