തീയിൽ നിന്നു രക്ഷിച്ച ആളി നോട് കരടി കുഞ്ഞു കാണിച്ചത് കണ്ടോ

കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച ച്ച യുവാവിനോട് കരടി കുഞ്ഞു ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഇതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. സെപ്റ്റംബർ മാസം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഉടലെടുത്ത കാട്ടുതീ മില്യണിലധികം ജീവികളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുത്ത് ഇപ്പോഴും സംഹാര താണ്ഡവമാടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീയിൽ വെന്തുരുകിയ മൃഗങ്ങളെയും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങളെയും സുരക്ഷ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും എല്ലാം നാം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാട്ടുതീയിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ഓടിയ കരടി കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ച മനുഷ്യനോട് ആ കരടി കുഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് അലിയിക്കുന്നത്.

രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യുവാവിനെ കാലിൽ മുറുകെപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞാണ് കരടി കുട്ടി നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചത്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കരടി കുഞ്ഞു കാലിൽ നിന്നും പിടി വിടാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ യുവാവ് ബലംപ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടും കരടി കുഞ്ഞ് പിന്നാലെ ഓടി വരുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.