മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച യുവതി സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവെക്കാതെ

കനത്തമഴയിൽ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകവയ്ക്കാതെ കനത്ത മഴയിൽ അഞ്ചുമണിക്കൂർ നിന്ന് അനേകരുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച യുവതി. സല്യൂട്ടടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ലോകം. ഇന്ത്യയിൽ കൊവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇടയിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നു പ്രളയ ഭീതി. രാജ്യത്തെ പല നഗരങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്ക ഭീഷണിയിൽ ആയിരുന്നു. കേരളത്തിൽ പോലെതന്നെ മുംബൈയിലും മഴ നിർത്താതെ തുടരുകയും നഗരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും വെള്ളത്താൽ മൂടപ്പെട്ട യും ചെയ്തു. ഈ അവസ്ഥയിൽ മുംബൈയിലെ റോഡിൽ നിന്നും കരുണ നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച ശ്രദ്ധേയമായി മാറി.

കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. വഴിയിൽ ഇതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്ത് മാർക്കുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മാർക്ക് ഹോള് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വഴിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളക്കെട്ടിനെ സമീപത്തു നിൽക്കുന്നതാണ് കാഴ്ച. അവൾ പെരുമഴയെ വകവെക്കാതെ വളരെ കരുതലോടെയാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.