വളർത്തുനായ ചെയ്തത് കണ്ടോ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളിനെ കണ്ടു

പാർക്കിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കള്ളനെ കണ്ടു നായ്ക്കുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ? വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്നേഹിച്ചാൽ കളങ്കമില്ലാത്ത സ്നേഹം തിരിച്ചു നൽകുന്നതിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവാണ് ഉള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് നായകളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഉടമസ്ഥനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനു സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും നായകളെ കഴിഞ്ഞേ മറ്റ് ഏതു മൃഗങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് തട്ടികൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ച കള്ളനിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വളർത്തുനായയുടെ വീഡിയോ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

അമ്മയുടെ ചെറിയ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് പാളി പോയപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വന്ന കള്ളനെ കണ്ട് കള്ള ദേഹത്തേക്ക് ചാടിവീണ് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് നായ ചെയ്തത്. അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻറെ അടുത്തേക്ക് പതുങ്ങി എത്തി കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും നായർ കള്ളൻ മേലേക്ക് എടുത്തുചാടി കള്ളനെ വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.