ഈവീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണാതെ പോയാൽ നിങ്ങൾമനുഷ്യരല്ല

എല്ലാവിധ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടും കൂടെ ജീവിച്ച ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാം നഷ്ടമായി ഒരു ദിവസം തെരുവിലിറങ്ങുന്നു. പക്ഷേ അയാളുടെ സത്യസന്ധതയും ആത്മാർത്ഥതയും അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു. ഒരു ഫോട്ടോയിലൂടെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന 33 കാരൻറെ ജീവിതകഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സിറിയയിലെ ഒരു ഉന്നത കുടുംബമായിരുന്നു അബ്ദുൽ റഹീമിൻറേത്. എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ സന്തോഷം അധികകാലം നീണ്ടുനിന്നില്ല.

ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് എല്ലാം നഷ്ടമായി അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടിയേറിപ്പാർക്കാൻ ഉള്ള അവസ്ഥ വന്നു. കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും ടീമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം അപ്പം മാറി പാർകേണ്ടിവന്നു. അവിടെ അഭയാർഥികൾക്ക് ആരുംതന്നെ ജോലി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അഭയാർത്ഥികൾ ഭിക്ഷ എടുത്ത് ആണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി ഇനി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.