കോഴികുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കാൻ വന്ന പാമ്പിനെ കണ്ടതള്ള കോഴി ചെയ്തത് കണ്ടോ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം

അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം അമ്മ മാത്രം. കുഞ്ഞിനെ തിന്നാൻ വന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനെ നോട് പൊരുതി കോഴിയമ്മ. കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഴിക്കാൻ വന്ന പാമ്പിനെ കണ്ട തള്ളക്കോഴി ചെയ്തത് കണ്ടോ. സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മൂർഖൻ പാമ്പ് നോട് പടപൊരുതി കോഴിയമ്മ. കോഴിയെ യും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ഇടുങ്ങിയ മുറിയിലേക്ക് എത്തിയ മൂർഖൻ പാമ്പിനെനാണ് കോഴിയുടെ കനത്ത ആക്രമണം നേരിടേണ്ടി വന്നത് . കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ മൂർഖൻ പാമ്പിനെ പറന്നു കൊത്തിയാണ് കോഴി നേരിട്ടത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തുന്നത് വരെ കോഴി പാമ്പുമായി യുദ്ധം തുടർന്നു.

കോഴി ആക്രമിക്കുമ്പോൾ പാമ്പും കോഴിയെ ആഞ് കൊത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പുറത്തെത്തിയതിനുശേഷമാണ് കോഴി മടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.