നോക്കിയ 9 വയസുകാരി ആ കാഴ്ച്ച കണ്ട് ഞെട്ടി പന്നി പാമിലുള്ള വേസ്റ്റിൽ എന്തോ അനങ്ങുന്നത് കണ്ട് ചെന്ന്

ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അതിൻറെ ആയുസ്സും നിർണയിച്ച് ആകും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുക. അതിൻറെ ആയുസ്സ് അടുക്കാതെ അതിൻറെ മാതാപിതാക്കൾ ഇത്രത്തോളം ക്രൂരത ആ കുഞ്ഞിനോട് ചെയ്താലും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും അതൊന്നും അതിന് ബാധിക്കില്ല. അവൻ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു കരങ്ങളിൽ എത്തും. അത്തരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ബാലികയുടെ ആയുസ്സിൻറെ ബലം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവ കഥയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനായി പോകുന്നത്.

കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നും ദൈവം തരുന്ന നിധികൾ ആണ്. ആ നിധികളെ ഏറും ചവിറ്റുകൊട്ടയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരു ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലിൽ രക്ഷപ്പെട്ടത് വെറും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു ബാലിക. ഇന്ത്യനായിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത്. 9 വയസ്സുകാരിയായ ഈ കുട്ടി തങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ഫാമുകളിലും എല്ലാം കറങ്ങി നടക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു.

So they came with their parents to their big pig farm like every day. As he was just hanging around, the boy caught the eye of a movement in the waste of meat the pigs had been given to eat. At first the boy thought it was some baby that the pig had given birth to… A little closer, the toddler realized that it was not a pig’s baby, but a human baby.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.