വിദ്യാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന വാർത്ത എത്തി

വിദ്യാർത്ഥികൾ കാത്തിരുന്ന വാർത്ത എത്തി. വാർത്ത നിങ്ങളോട് പറയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ കുറേ ദിവസമായി ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ടെൻഷൻ വലിയൊരു പരിഹാരം ആയിരിക്കും ഈ വാർത്ത കാര്യങ്ങൾ മുൻ വേദങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ഔദ്യോഗികമായ ഒരിടത്തും ഏകദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട.

ആ വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് പാഠഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണം ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും എങ്കിൽ പോലും പരീക്ഷയിൽ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പാഠങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കില്ല എന്ന് ഏതൊക്കെ പാഠങ്ങളാണ് ഒഴിവാക്കുന്നത്.

ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.