മസ്റ്ററിംങ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇവർക്ക് പെൻഷൻ ലഭിക്കില്ല 2 പുതിയനിർദ്ദേശങ്ങൾ

നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇൻ ഫോർമാറ്റ് വായ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ യിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടി ഈ വർഷത്തെ.

മസ്റ്ററിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ആർക്കുംതന്നെ ഏപ്രിൽ മാസം മുതൽ പെൻഷൻ തുക ലഭ്യമാവുക ഇല്ല എന്ന് എന്ന ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനായി ഇപ്പോൾ പുതിയ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ ഒരു വീഡിയോ പൂർണമായും കാണുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറിയാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും കുടിശ്ശിക വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഈ video നിങ്ങളുമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതിനുമുമ്പായി ഞങ്ങളുടെ പേജ് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആണെങ്കിൽ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക.

സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ നിന്ന് പെൻഷൻ പറ്റുന്നവരും ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ 59 ലക്ഷത്തി നാല്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ആണുള്ളത് അമ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ കഴിഞ്ഞതവണ വസ്ത്രം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാറിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്