നിങ്ങളുടെ അടുത്തപ്രദേശങ്ങളിൽ ഈചെടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ

പണ്ടത്തെ തലമുറ ആരോഗ്യത്തിനും രോഗശമനത്തിനും ഒക്കെയായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് തൊടിയിലെ സസ്യങ്ങളെ ആയിരുന്നു. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ നൽകുന്ന പല ചെറിയ സസ്യങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കഥമാറി ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പല സസ്യങ്ങളുടെയും പേര് പോലും അറിയില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കീഴാർനെല്ലിയെ കുറിച്ചാണ്. കീഴാർനെല്ലിയുടെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുമാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അറിവുകളും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഇതിന്റെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങൾ കുറിച്ച് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ആയി രേഖപ്പെടുത്താം. കീഴാർനെല്ലി നാം പലപ്പോഴും കണ്ടുകാണും പേര് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും നാം വഴിയരുകിൽ ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണിത്.

ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ശാസ്ത്രീയ സസ്യ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. സാധാരണ നെല്ലിയുടെ ഇലയോട് സാമ്യമുള്ള ഇതിന്റെ കായ നെല്ലിക്കയുടെ ചെറു രൂപം പോലെയുമാണ്. എന്നാൽ ഇലക്ക് അടിയിൽ ആണ് ഇതിന്റെ കായ്കൾ കാണാൻ കഴിയുക. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനെ കീഴാർനെല്ലി എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം. തിരുത നെല്ലി എന്നും ഇതിനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ പറയാറുണ്ട്. ചുവപ്പും വെള്ളയും ആയി പൊതുവേ രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ചെറിയ ഒരു ചെടി ആണെങ്കിലും നിരവധി ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ചെടിയാണിത്. കീഴാർനെല്ലിയുടെ ഇല മാത്രമല്ല അതിന്റെ പൂവും ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.