കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മലമ്പാബ് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ “വീഡിയോ കാണാം”

കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മലമ്പാബ് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ: വീഡിയോ കാണാം. കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ മലമ്പാമ്പ് പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അത് നിന്നും രക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കോഴിയും കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു മലമ്പാമ്പിനെ എന്ന് അവരെ ആക്രമിക്കുന്നു വീഡിയോയാണ് ആണിത്.

അവിടെ നിന്നും കോഴിയും കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണാം.

When Malambab came to catch the chicks: Watch the video. You can watch the video of the chicks being rescued from a mountain snake. This is a video of chickens and chicks being attacked by a python while standing in a place. You can watch the whole video of how chickens and chicks escape from there.