ശ്വാസഗോശംചുരുങൽ ;ശരീരംമുൻകൂട്ടി കാണിച്ച് തരുന്നലക്ഷണങ്ങൾ.

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ശ്വാസകോശ രോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. അത് ബ്രൗങ്ങിയൽ അസ്തമ അല്ലെങ്കിൽ അസ്തമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗമാണ്. നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ജനങ്ങൾ ആസ്മ രോഗംകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്?!, എന്താണ് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ?!,ആസ്മ വന്നാൽ നാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം?! എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കു വയ്ക്കുന്നത്. ശ്വാസ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ രോഗം എല്ലാ പ്രായക്കാരിലും ഒരേപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസ്മ ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്വാസ കോശത്തിലേക്ക് ശ്വാസ വായു എത്തിക്കുന്നത് ശ്വാസ നാളികളാണ്.ഈ ശ്വാസ നാളികൾക്ക് വായു കടത്തി വിടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ആസ്മ. ശ്വാസ നാളികളിലെ പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ടും ഇത് ഉണ്ടാകാം. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം?!. അസ്തമക്ക് പ്രധാന കാരണം അലർജിയാണ്. അലർജി എന്നുപറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.