ഇനിആരും ഒന്നും പറഞ്ഞുതന്നില്ല എന്ന്പറയരുത്.ജീവിതം ഒന്നേഉള്ളു.

ജീവിത്തിൽ വിഷമം അല്ലെകിൽ വിഷാദം ഒരിക്കലെങ്കിലും അനുഭവിക്കാത്തവരാ യി ആരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സാധാരണ ആളുകൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അധികം സമയം കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പഴയ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയും മറ്റുള്ളവരുമായി കളിയും ചിരിയും വർത്തമാനവുമായി ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഇത്തരം വിഷാദങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ദീർഘ നാളുകൾ അതിലേക്ക് വീണു പോകുകയും പിന്നീട് മുൻപത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഡിപ്രഷൻ എന്നത്എന്താണെന്ന്.ഒരാളുടെ ചിന്തയെയും പ്രവർത്തിയെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരുതരം മാനസിക രോഗമാണത്.കൗൺസിലിങ്ങിനെത്തുന്ന ആളുകളുടെ ഏറിയ പ്രശ്നവും വിഷാദരോഗം തന്നെയാണ്.ഈ കോവിഡ് 19നും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ലോക്കഡൗണും വിഷാദരോഗത്തെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വലിയൊരു സത്യം.

വിഷാദരോഗത്തിന്റെ തോത് എടുത്താൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലും വിഷാദരോഗം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സ്കൂളുകൾ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല.കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിലും വിഷാദരോഗത്തിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെതന്നെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും വിഷാദരോഗത്തിന് അളവ് കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് 19 കാലഘട്ടത്തിൽ. എന്തൊക്കെയാണ് വിഷാദരോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്ഥായിയായ വിഷാദമാണ് ഇതിൻറെ ആദ്യലക്ഷണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.