മൂത്രമൊഴിക്കയാനുള്ള തോന്നൽ ഈരീതിയിൽ ആണെകിൽ നിങ്ങൾക് ഈരോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്.

ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതായത് ഇടയ്ക്കിടെ മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള ഒരു തോന്നൽ.രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ 11 മണിക്ക്, 12 മണിക്ക്,1 മണിക്ക്, മൂന്നുമണിക്ക് അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ശീലം. ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമല്ല കൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് കൂടി അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആവാത്തത്.?! എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂറിൻ നമുക്ക് പിടിച്ചുവെക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്?!പല ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.

അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നത്. പുരുഷന്മാരിൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നത്. അതുപോലെതന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടു വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫൈബ്രോയ്ഡ് വളരുന്നത്.ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രോസ്റ്റേറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ്. പലരും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെക്കപ്പിനായി പോകുന്നത്. അത് വരെ ചെക്കപ്പ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ചെക്കപ്പിനായി പോകുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.