ചെവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾഅറിയാം വീഡിയോ മുഴുവനായികാണൂ

ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് കേൾവി ക്കുറവിനെ കുറിച്ചാണ്. കേൾവിക്കുറവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആദ്യം സൗണ്ട് ചെവിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയും ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആംപ്ലിഫയർ ആയി കോക്ലിയയിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അതു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയണം നമ്മുടെ ചെവി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്റ്റർനൽ ഇയർ, മിഡിൽ ഇയർ, ഇന്നർ ഇയർ. ഇയറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന കുഴൽ വരെ ഉള്ളതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മിഡിൽ ഇയർ വരുന്നത്.

മിഡിൽ ഇയർ എവിടം തൊട്ട് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെവിയുടെ പാട മുതൽ കുറച്ച് എല്ലുകളും ചേർന്നതാണ് മിഡിൽ ഇയർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്നർ ഇയർ വരുന്നത്. അവിടെയാണ് കോക്ലിയ ഉള്ളത്. സൗണ്ട് ചെവിയിലൂടെ വന്ന് പാടയിലേക്ക് എത്തുകയും മിഡിൽ ഇയറിലൂടെ ആംപ്ലിഫയർ ആയി കോക്ലിയയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകും എങ്ങിനെയാണ് കേൾവികുറവ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന്.ഈ ഒരു വഴിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാൽ കേൾവിക്കുറവ് സംഭവിക്കാം. ഉദാഹരണമായി ചെവിയുടെ ഉള്ളിൽ ചിപ്പി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ കുരു ഉണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇനി മിഡിൽ ഇയറിൽ പടയ്ക്ക് പൊട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.