മുട്ടുവേദന ഇനിനിമിഷങ്ങൾക്കകം മാറ്റി യെടുക്കാം

ഒരു പുതിയ വിഷയം പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ. അതിന് ഒരു പുതുമയില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാട് ഒട്ടാകെ ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രികൾ ഉൾപ്പെടെ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ പുതുമ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്.പേഷ്യൻസിന്റെ ഇവാലുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ വലിയ റിസ്ക് അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് ഡേകെയർ ആയിട്ട് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കും.അതായത് രാവിലെ സർജറി ചെയ്ത് വൈകിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

അത്രയ്ക്കും നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി വളർന്നു എന്നുള്ള പുതുമയുള്ള വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് മുട്ടിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് തേഞ് തുടങ്ങിട്ടുണ്ടാവുക.പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പുറത്തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിന്റെ ഉൾഭാഗം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.