മുഖത്തെ രോമ വളർച്ച നമുക്ക്പൂർണമായി മാറ്റി യെടുക്കാം

ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകളിൽ സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്ന കാര്യമാണ് താടി,മീശ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള രോമവളർച്ച.ഇതിൻറെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പരിഹാരങ്ങളിൽ കുറിച്ചും ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്.ഞാൻ ഡോക്ടർ മമത ജോർജ്. ലാറി മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചർമ രോഗ വിഭാഗത്തിലെ പ്രൊഫസറും ഹെഡും ആണ്.ആദ്യമായി എന്താണ് അമിത രോമവളർച്ച എന്ന് നോക്കാം.സ്ത്രീകളിൽ പുരുഷൻമാരുടെ പാറ്റേണിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ രീതിയിൽ രോമവളർച്ച വരുന്നതിനെയാണ് അമിത രോമവളർച്ച എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഹേർസുയിട്ടീസം എന്ന് പറയുന്നത്.

സ്ത്രീകളിൽ അസാധാരണമായ രോമവളർച്ച ഉണ്ടാവുക. പുരുഷന്മാരുടെ രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പറ്റെണിൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താടി,മീശ,നെഞ്ച് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലായി രോമവളർച്ച ഉണ്ടാവുക എന്നാണ്.എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമിത രോമവളർച്ചയുടെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം.ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇത് പാരമ്പര്യം ആയിട്ട് വരാം. അതായത് ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പല വ്യക്തികൾക്കും കൂടുതലായി രോമവളർച്ച ഉണ്ടാകാം.നമ്മളിൽ സാധാരണയായി കാണുന്ന കാരണം പി.സി.ഒ.എസ്(പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറിയൻ സിന്ധ്രോം ) അല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ രോഗതിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതും ആവാം.ഈ രോമവളർച്ച എന്നത് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രിനൽ ഗ്രന്ധിയുടെ ട്യൂമറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും രോമവളർച്ച ഉണ്ടാവാം.അത് പക്ഷേ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ കാണാറുള്ളു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page.