രാത്രിതുളസിയില വെള്ളത്തിലിട്ട് രാവിലെകുടിയ്ക്കൂ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഡോക്ടറെ പെട്ടെന്ന് സമീപിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. ഗർഭിണികളിൽ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പലരിലും ഉൽക്കണ്ഠകളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയുടെയും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ വേദന അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് എന്നിവ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. അത് അത് പോലെ അതി കഠിനമായ വേദന ശരീരത്തിലെ എവിടെ അനുഭവപെട്ടാലും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.