സവാളയിലെ ഈകറുപ്പിൽ പതിയിരിക്കുന്ന അപകടംഅറിയൂ

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സവാളയിലെ കറുപ്പ് നിറത്തിനെ പിന്നിലുള്ള മാരകമായ അപകടത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതൊരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്ന ഫംഗസ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള സവാളയുടെ തോൽ മൂന്ന് ലെയർ എങ്കിലും കളഞ്ഞതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ശരീരത്തിന് ധാരാളം ഗുണമേറിയതാണ് സവാള. സവാള വയറിലെ ദഹനത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെതന്നെ ഷുഗർ സംബന്ധമായ അസുഖമുള്ളവർക്കും സവാള കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.