വിനാഗിരി ഇനിക്യാഷ് കൊടുത്തുവാങ്ങേണ്ട. 1മിനിറ്റിൽ ഒട്ടുംമായമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാം

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിനാഗിരി എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ വിനാഗിരി നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 250 മില്ലി വെള്ളം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 10 മില്ലി അസറ്റിക് ആസിഡ് ചേർക്കുക. യാതൊരുവിധ കളർ വ്യത്യാസവും ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കിയതിനുശേഷം വേറെ ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് അച്ചാർ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് എടുക്കാവുന്നതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.