പറമ്പിൽവെറുതെ വളരുന്ന ചെടിക്കുഇത്രയു ഗുണങ്ങളോ

രണ്ടു മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ശീമ കൊങ്ങിണി, നാറി കാട് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന നാറ്റപ്പൂച്ചെടി. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നാറ്റപ്പൂച്ചെടിയെ കുറിച്ചാണ്. ഔഷധഗുണമുള്ള ഈ ചെടി കീടനാശിനിയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൻറെ ഇല വാട്ടി കിട്ടുന്ന രാസവസ്തുവിനെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ ഇലപ്പേൻ, മുഞ്ഞ, വെള്ളിച്ച, എലി, തുരപ്പനെലി, കാട്ടുപന്നി എന്നിവ എല്ലാം തുരത്താനായി ഈ ചെടിക്ക് ആകും എന്നാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത.

നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ഇലപ്പേൻ ഉം മുഞയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആ ചെടികളിൽ നിന്നും നീര് ഒറ്റ കുറിച്ച് കുരുടിപ്പ് എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിൻറെ ആക്രമണം മൂലമാണ് ഈ കുരുടിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മുഞയും ഇലപ്പേൻ ഉം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചെടിയിലേക്ക് വൈറസിനെ പരത്തുന്നത് ആണ്.

എന്നാൽ ഇവയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ഇലകളെല്ലാം ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് വളർച്ച മുരടിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇനി നാറ്റപ്പൂച്ചെടി യുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.