ഈചെടി പിഴുതുകളയല്ലേ ഇതിനെകുറിച്ച് മുഴുവനുമായിഅറിയാം

കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ന് കുറ്റിച്ചെടിയാണ് ചെറൂള. ബലിപൂവ് എന്നും ഇതിന് പേരുണ്ട്. ഔഷധ രംഗത്തും ആചാര്യ രംഗത്തും ഇതിൻറെ സ്ഥാനം എന്നും മുന്നിൽ തന്നെയാണ്. പൂജ കളിലും ബലി കർമ്മങ്ങളിലും ഈ ചെടി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ്. ശരീരത്തിലെ വിഷാംശത്തെ പുറത്തു കളയുന്നതിനും വൃക്കരോഗത്തെ തടയുന്നതിനും ഇത് ഏറെ ഫലപ്രദമാണ്.

രക്തസ്രാവം, കൃമിശല്യം, മൂത്രത്തിൽ കല്ല എന്നിവയ്ക്കു ഇവ ഏറെ ഉത്തമമാണ്. മൂത്രാശയ സംബന്ധമായ ആയ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ചെറൂള ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെറൂളയുടെ ആരോ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെതന്നെ ചെറുകുള എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആണ് നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.