നിങ്ങളുടെഅടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈചെടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർഅറിഞ്ഞിരിക്കാൻ

പണ്ടത്തെ തലമുറ ആരോഗ്യത്തിനും രോഗശമനത്തിനും ആയി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് തൊടിയിലെ സസ്യങ്ങളെ ആയിരുന്നു. ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന പല ചെറിയ സസ്യങ്ങളും ആരോഗ്യപരമായ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമായതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പല സസ്യങ്ങളുടെയും പേര് പോലും അറിയുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കീഴാർനെല്ലി കുറിച്ചാണ്. കീഴാർനെല്ലിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്.

കീഴാർനെല്ലി നമ്മൾ പല വഴികളിലും കണ്ടിട്ടുള്ള ചെടിയാണ്. യുഫോർബിക എന്ന ശാസ്ത്രീയ സസ്യ ഗണത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത്. സാധാരണ നെല്ലിയുടെ ഇലകളോട് സാമ്യമുള്ള ഇതിൻറെ കായ നെല്ലിക്കയുടെ ചെറു രൂപം പോലെയുമാണ്. എന്നാൽ ഇലക്ക് അടിയിൽ ആണ് ഇതിൻറെ കായകൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കീഴാർനെല്ലി എന്ന പേര് വീഴാനും കാരണം ആയിത്തീർന്നത്.

കിരുത നെല്ലി എന്നും ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറയാറുണ്ട്. ചുവപ്പും വെള്ളയും ആയി പൊതുവേ രണ്ടുതരത്തിലാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി കീഴാർനെല്ലിയുടെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞുതരുന്നത്. അതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.