ഈചെടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർഅറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ഇതിന്റെഇലയിട്ട് തിളപ്പിച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചാൽ

ഭാരതത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് ആണ് ആവണക്ക്. കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ റോഡരികിൽ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ നാം ആവണക്ക് കാണാറുണ്ട്. ആവണക്ക് രണ്ടു തരത്തിലാണുള്ളത് വെളുത്ത ആവണക്കും ചുവന്ന ആവണക്കും. വെളുത്ത ആവണക്ക് എന്നാൽ ഇലയും തണ്ടും പച്ചനിറം ആയിരിക്കും. ഒരു ചാരനിറത്തിൽ ഒരു പൊടിപടലം കാണാം. ഇക്കാരണത്താൽ ആയിരിക്കണം ഇതിനെ വെളുത്ത ആവണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്.

വെളുത്ത ആവണക്ക് ആണ് ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത്. നാല് മീറ്റർ വരെ ഉയരം വയ്ക്കുന്ന ചെടിയിൽ നിറയെ പൂക്കളും മുള്ളുള്ള കായകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. ആവണക്കെണ്ണ യെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആവണക്കി പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇല വേര് എണ്ണ എന്നിവയാണ് പല ഔഷധങ്ങൾ കായും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നത്.

എല്ലാവിധ ഔഷധങ്ങളിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചേരുവ ആണ് ആവണക്ക്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാനായി ആവണക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അത് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും കമൻറ് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടിപ്പുകൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.