പുകവലിയും മദ്യപാനവും ഇനിഒരിക്കലും നിങ്ങളെരിക്കില്ല അതിനായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെചെയ്യൂ.

പുകവലി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വളരെ എഫക്ടീവ് ആയ മാർഗങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മദ്യപാനി അറിയാതെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു മരുന്നിന് കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉണ്ടാക്കാനായി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് വെളുത്ത ശംഖുപുഷ്പം വേര് ഉണക്കിപ്പൊടിച്ചതാണ്.

വെളുത്ത ശങ്കുപുഷ്പം ത്തിൻറെ തന്നെ വേര് വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങാടി കടകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നാണ് ഇന്ദുപ്പ്. ഇന്ദുപ്പ് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ വറുത്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുശേഷം ശംഖുപുഷ്പ അതിൻറെ വേരിൻറെ പൊടിയിലേക്ക് ഇത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഔഷധ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.