മൂത്രത്തിൽകല്ല് ഇനി പൂർണമായുംപെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാം

മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്തെല്ലാമാണ് മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാരീതികൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ മൂത്രനാളിയിൽ കാണുന്ന ഘനമേറിയ വസ്തു ഇതിനെയാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് എന്ന് പൊതുവേ പറയപ്പെടുന്നത്. സാധാരണയായി ഇവ വൃക്കയിൽ രൂപപ്പെടുകയും മൂത്രനാളിയിലോ മൂത്രസഞ്ചിയിലോ എത്തി അവിടെ വച്ച് വലുതാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കല്ലിൻറെ സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് ഇവയെ വൃക്കയിലെ കല്ല് മൂത്രനാളിയിലെ കല്ല് മൂത്രസഞ്ചിയിലെ കല്ല് എന്നിങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു.

നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ചെറുതു മുതൽ 2.5 സെൻറീമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള കല്ലുകളും ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കല്ലുകൾ വൃക്കയുടെ പ്രധാന ശേഖരണത്തിൽ മുഴുവൻ തിങ്ങിനിറയുന്ന അത്ര വലുതായിരിക്കും. ഇനി ഇതിൻറെ ലക്ഷണ രീതികളും അതുപോലെ ചികിത്സാ രീതികളെയും കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ചെറിയ കല്ലുകൾക്ക് വേദനയോ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് മൂത്രത്തിൽ കല്ല് മാറ്റുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.