എല്ലാവിധരോഗങ്ങള അകറ്റാനും ഇനിതുളസി മതി

ഔഷധ പ്രയോഗത്തിനും പൂജാകർമ്മങ്ങൾ ക്കും കേരളീയർ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധസസ്യമാണ് തുളസി. വീട്ടുവളപ്പിലെ ഒരു കൊച്ചു വൈദ്യനാണ് ഈ നാണം കുണുങ്ങി എന്ന് പറയാം. ക്ഷയം രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും തുളസി കഴിവുണ്ട്. വൈറൽ പനിയ്ക്കും സാധാരണ പനിയ്ക്കും ജലദോഷത്തിനും തുളസി കൊണ്ടുള്ള കഷായം വളരെ തുളസിയുടെ സത്ത് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ലായനിക്കു കൊതുക് മൂട്ട തുടങ്ങിയവയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്.

മലേറിയയെ ചെറുക്കാനും തുളസിയ്ക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. തുളസിയ്ക്ക് അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അലർജിയും ആസ്ത്മയും തുളസിയുടെ നാട്ടുവൈദ്യം കൊണ്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കടുത്ത മന സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാൻ തുളസിയുടെ സത്തിന് കഴിയും. തുളസിയെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.