ഇവരണ്ടും കൂടികൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉപയോഗിക്കൂ ചർമംസംരക്ഷിക്കൂ

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബാത്ത് പൗഡർ നെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്കായി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കഴിക്കാൻ ആയിട്ടും അതുപോലെ ദേഹത്തും മുടിയിലും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ആണ് ഇവ. ഈ രണ്ടു സാധനങ്ങളും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്.

ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇവരണ്ടും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇതു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഇവിടെ ബാത്ത് പൗഡർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്ന അഴുക്കുകളും കറുത്ത പാടുകളും വരകളും എല്ലാം മാറി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നിറം വർദ്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. കൂടാതെ സ്കിൻ എപ്പോഴും തിളങ്ങി ഇരിക്കാനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. ഇനി ഈ മിശ്രിതം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അറിയുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണേണ്ടതാണ്.

We believe that everything we offer will be of benefit to you. You can record your comments and comments. I look forward to your valuable comments. If you like these tips, you should follow this page. ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഓരോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.

നല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലത്. പലരുടെയും ശരീരഘടനാ പലരീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരം പല രീതികളിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്.